เด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

1. ฉัตรชัย แซ่ลี
ฉัตรชัย
2. ศิวัช อนุชิตพงศกร
ชื่อเล่น
3. มนตรี แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
4. อารีรัตน์ ทวีอภิร
ชื่อเล่น
5. สุรชัย แมแหล่
ชื่อเล่น
6. ญาดา ไอ่ว่อ
ญาดา
7. พรญาณี ไอ่ว่อ
ชื่อเล่น
8. ศักดิ์ดา จตุโชคอุ
ชื่อเล่น
9. รัชนิภา สาคาสุขเก
ชื่อเล่น
10. อลงกรณ์ แซ่หาญ
ชื่อเล่น
11. กวิสรา แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
12. สุพล แซ่หมี
ชื่อเล่น
13. ยอชุ มาเยอะ
ชื่อเล่น
14. ปรินทร เลเชอร์
ชื่อเล่น
15. กิติศักดิ์ แซ่ว้า
ชื่อเล่น
16. สิริภัสสร แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
17. บุณย์ภู แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
18. มาลี แซ่ย่าง
มาลี
19. สุเทพ มาเยอะ
สุเทพ
20. ชัยชนะ แลเชอ
ชัยชนะ
21. ปิยะมาศ ปู่เหล็ก
ปิยะมาศ
22. กวีศิลป์ โชคขจรไพ
บอล
23. กิตติศักดิ์ แซ่เฮ
เก่ง
24. วชิระ แซ่โซ่ง
วชิระ
25. วิสาหกิจ แซ่ย่าง
เม่ง
26. ดาวิกา บุษบาวิภา
ดาวิกา
27. อภิสรา ศรีพงศ์สาน
น้ำปั่น
28. รมิดา แซ่ย่าง
มิดา
29. นาวินทร์ แซ่ฟ้า
นาวินทร์
30. ภนิดา บวรเลิศ
ภนิดา
31. พสิษฐ์ มาเยอะ
พสิษฐ์
32. อรรถพันธ์ แซ่ม้า
ยอห์น (ใหม
33. ธนกร แซ่ย้า
ธนกร
34. พงษ์พัฒน์ แซ่ว่าง
เบิร์ด
35. พันทิวา แซ่วื้อ
วา
36. สุริยัน แซ่ว่าง
สุริยัน
37. พงศ์พัทธ์ ลีสกุลท
โจเซฟ
38. กรวรรณ แลเชอะ
รุดิง
39. จารุวัฒน์ แซ่ว้า
วิด
40. ศศิชา วงศ์วานศิริ
ศศิชา
41. อนัญพร แซ่ฟ่า
แต้ว
42. ศุภลักษณ์ แซ่ฟ่า
ทราย
43. จักรภัทร แซ่ม้า
เม่ง
44. นารีรัตน์ แซ่ย่าง
นารี
45. วันดี แซ่ย่าง
วันดี
46. ปาลิตา แซ่ว่าง
ปาลิตา
47. ชนาธิป แซ่ว่าง
บี
48. ดวงใจ อาชาภัทรกุล
ดวงใจ
49. พัชรา แซ่หยี่
ภัทร
50. นภาวดี แสนเหลี่ยว
นภาวดี
51. ศุภชัย สุวรรณวลัย
ม้า
52. ฉลาด แซ่ลี
ฉลาด
53. ทีราเดช ผาด่าน
ที
54. อธิน แซ่ม้า
อธิน
55. ธนเดช แซ่โซ้ง
ธนเดช
56. ประเสริฐ แซ่หว้า
ประเสริฐ
57. นภัสสร แซ่ลี่
อาหมี่
58. เด็กชายนาวี แซ่ลี
ชื่อเล่น
59. อริสา แซ่ล่อ
อริสา
60. ไพโรจน์ ท่อแสงธรร
เก้า
61. ชาตรี พิภัชกิตติค
ชาตรี
62. วุฒิชัย วิทูรวงศก
วุฒิ
63. แสงจันทร์ จรัสธรร
แสงจันทร์
64. สรยุทธ์ แซ่ฟ้า
อำเภอ
65. ณัฐพล แซ่ท้าว
เก้า
66. สุพิชชา แซ่ซ้ง
น้ำชา
67. นุ้ แซ่วื่อ
นุ้
68. ศรัณยู กมลาสน์บูช
ศรัน
69. สุเทพ กมลาสน์บูชา
สุเทพ
70. สรพงษ์ กมลาสน์บูช
พงษ์
71. เก๊า แซ่มัว
เก๊า
72. เฟี๊ยก แซ่มัว
เฟี๊ยก
73. ป๊อจัว แซ่มัว
ป้อจัว
74. ทรงพล แซ่โซ้ง
ทรงพล
75. นภาพร แซ่ลี
พร
76. วรเพชร แซ่ล่อ
เพชร
77. ราชัน แซ่มัว
นุ่ง
78. ภานุพงษ์ แซ่เห้อ
พงษ์
79. ชุติเดช แซ่มัว
เดช
80. ชิษณุชา แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
81. ชนะชล โพธิวงษ์
ชล
82. ฐนนรัตน์ ณ.ลำพูน
นน
83. วุฒิชัย แซ่มั่ว
วุฒิ
84. นารี แซ่เล่า
นารี
85. ชัยกฤช แซ่ว่าง
ตะวัน
86. วีระชัย แซ่ย่าง
ชัย
87. ญาดา จะอู
ญาดา
88. วาสนา แซ่ม้า
วาสนา
89. พรธิดา พิภัชกิตติ
ขาว
90. อนุวัฒน์ เกษตรสุข
อุนวัฒน์
91. ปพิชญา แซ่จ๊ะ
ฟ้า
92. นภัส แซ่จ๊ะ
ภัส
93. ศวิตา แซ่หยี่
ลูลู่
94. พรธิดา แซ่โซ้ง
พร
95. วิชัย ลีสือ
96. สมเกียรติ แซ่ว้าง
สมเกียรติ
97. อารยา แซ่ลี
ยูเรีย
98. เตชินี แซ่ลี
นี
99. ทวีศักดิ์ แสนลี่
วี
100. เจตนิพัทธ์ แซ่ย่า
ตี๋
101. เด็กหญิงพัชณีย์ แ
พัชชา
102. อัฐพร แซ่ว่าง
อัฐ
103. ธีรเทพ แซ่ว่าง
ธีรเทพ
104. ธัญญารัตน์ กตเวทิ
นิ้ง
105. ธีรเดช คติ
เดช
106. แจ้ก แซ่มัว
แจ้ก
107. นนทพันธ์ แซ่ย้า
นนท์
108. อริศรา แซ่สง
มีนา
109. สุชาติ วงค์บุญชัย
สุชาติ
110. นภัสสร คะล่า
วาย
111. สมรักษ์ แซ่เห้อ
เชา
112. มาริษา แซ่เล่า
ริษา
113. เพชรรัตน์ แซ่ย่าง
ไหมย่า
114. ภาวิดา แซ่เล่า
ฉี
115. ถาวร แซ่หวื่อ
ถาวร
116. สิริรัมภา สุรเดชม
มิ้น
117. ฐิติวัฒน์ พิศาลไพ
ฐิติ
118. วิชญาพร แซ่เท้า
ฝน
119. พรรณทิพย์ สงธนะชั
พรรณ
120. เตชินท์ แซ่โซ้ง
เตชิน
121. ธรรมศรณ์ แซ่ย่าง
ก้งแดง
122. เอกพันธ์ แซ่ย่าง
หยี่
123. อานิชา แซ่ย่าง
นิชา
124. ธนวัฒน์ แซ่โซ้ง
125. อนุชิต หมื่นแลกุ
อาจ๋ง
126. เต็ม แซ่ฟ้า
เต็ง
127. สิริกุลยา แซ่ย่าง
อาเย้า
128. นุชญดา แซ่ม้อ
นุช
129. เอกชัย แซ่ย้า
เป๋ง
130. เอกพงศ์ แซ่ย้า
สื่อ
131. ชานนท์ แซ่วื้อ
ชานนท์
132. ธนพล จะก่า
พล
133. อนุชิต แซ่ย่าง
อะจ๋า
134. โชคดี เกษตรสุขถาว
เว้ากี๊
135. อทิตยา แซ่ลี
ใบตอง
136. อภิชัย แซ่ลี
อดัม
137. พัชรินทร์ แซ่วื้อ
เหม่าชั๊ว
138. ธิติกร ใจงามเลิศส
เย้ง
139. สาริณี จะคึ
นางฟ้า
140. อนุพงษ์ แซ่ล่อ
เชม
141. กัลยลักษณ์ แซ่เท่
กัล
142. สมเกียรติ แซ่เห่อ
ไหน่
143. พรทิพย์ แซ่เห่อ
ทิพย์
144. สุรสิทธิ์ แซ่ฟ้า
สิทธิ์
145. อริศรา แซ่สง
มีนา
146. เตชินท์ แซ่โซ้ง
เก้ง
147. กันยาพร สุชนเสาวภ
กันยาพร
148. อมรรัตน์ แซ่เล้า
นก
149. ทิวัตถ์ แซ่ท้าว
วัตถ์
150. ทิพวรรณ แซ่ท่อ
ลิซ่า
151. คฑาเทพ แซ่ท่อ
ไข่ดาว
152. ชาติชัยศรี มองช่อ
ทื่อฉี่
153. ชาลี พิทักษ์ศิขเร
นาว
154. เด็กหญิงวันเพ็ญ พ
จีจี้
155. สวิตต์ แซ่ย้าง
ด้าเน้ง
156. นราภัทร แซ่มัว
บาย
157. ชญานี แซ่ว่าง
นี
158. เด็กหญิงศิริพร แซ
ศิริพร
159. ชัยภักดิ์ แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
160. กัญดาริน แซ่ย่าง
กัญดาริน
161. ภูวนาถ แซ่ว่าง
เด็กชายภู
162. กชกร แซ่ย่าง
ไหม
163. ปรีชา แซ่โซ่ง
ปรีชา
164. เด็กชายศรีสรรค์ ม
หม้อจัว
165. เด็กชายสุรศักดิ์
ไอซ์
166. เฉลิมพงษ์ แซ่เล่า
เฉลิมพงษ์
167. มาลี แซ่เล่า
มาลี
168. กานต์ธิดา แซ่เล่า
ไหม
169. ก้องเกียรติ แซ่เล
เน้ง
170. กนกพล แซ่ซ้ง
เด็กชายกน
171. บวรวงค์ แซ่ว่าง
ชื่อเล่น
172. เสาวนีย์ แซ่ว่าง
ชื่อเล่น
173. ธนภัทร แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
174. สุรินทร์ แซ่จาง
ชื่อเล่น
175. อนันต์สิทธิ์ รุ่ง
ชื่อเล่น
176. ธัญญาลักษณ์ รุ่งร
ชื่อเล่น
177. กุลรดา แซ่วื้อ
ชื่อเล่น
178. ลาภภิสรา แซ่วื้อ
ชื่อเล่น
179. อันดา แซ่เล้า
ชื่อเล่น
180. ปณิดา พิชิตรุ่งเร
ชื่อเล่น
181. ธิดารัตน์ แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
182. พิชัย ยอดมณีบรรพต
ชื่อเล่น
183. ดนุพล แซ่ว้าง
ชื่อเล่น
184. อติชาติ เชอหมือ
ชื่อเล่น
185. สรัลพร ทวีอภิรดีป
ชื่อเล่น
186. ศุภดิตถ์ แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
187. วิภาวดี มาเยอะ
ชื่อเล่น
188. เกศรินทร์ แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
189. ขวัญดาว แซ่ลี
ชื่อเล่น
190. สมบูรณ์ แซ่ซ้ง
ชื่อเล่น
191. กันตินันท์ แสนท้า
ชื่อเล่น
192. เยหอลา จะนะ
ชื่อเล่น
193. พงศ์ศิริ แซ่วื้อ
พงศ์
194. ปรีดาศิริกุล แซ่ม
ฝ้า
195. อาชา เชอหมื่อ
อาชา
196. วัชรสกุลกิจ แซ่มั
ชา
197. บูยา เบียงของ
อารยา
198. ปิยวัฒน์ แซ่เล่า
ปิยวัฒน์
199. ลีเจอ เฉกอง
ชื่อเล่น
200. ชื่อ เด็กหญิงจัว
ชื่อเล่น
201. มง แซ่เล่า
ชื่อเล่น
202. หมี่เชอะ เฉกอง
ชื่อเล่น
203. หมี่ยี เฉกอง
ชื่อเล่น
204. อาสอง แลเฉอะ
ชื่อเล่น
205. ปทุมทิพย์ แซ่ซ่ง
ชื่อเล่น
206. หมี่แส้ เฉกอง
ชื่อเล่น
207. หมี่ชู้ เชอหมี่
หมี่ชู้
208. เต้ง แซ่เล่า
เต้ง
209. ลีเช แลเชอ
ชื่อเล่น
210. อาหมี่ แลเชอ
อาหมี่
211. หล่อโย เฉกอง
หล่อโย
212. ลีฉ่า เฉกอง
ลีฉ่า
213. หมี่คะ เบียงคอง
หมี่คะ
214. หมี่โป มาเยอะ
หมี่โป
215. หมี่แอ แลเชอ
ชื่อเล่น
216. อายอน มาเยอะ
ชื่อเล่น
217. หมี่เนอ เชอหมื่อ
ชื่อเล่น
218. นาวิโบ จะยิ
ชื่อเล่น
219. ลี่หมื่น แลเชอ
ชื่อเล่น
220. ลีชือ แลเชอ
ชื่อเล่น
221. ชื่อ นามสกุล
ชื่อเล่น
222. อาหนึ่ง แลเชอ
อาหนึ่ง
223. อาลิพู เยอช่อ
อาลิพู
224. อาผะ เยอช่อ
อาผะ
225. ลีแซ มาเยอะ
ลีแซ
226. อาเจ่อ เบียงคอง
อาเจ่อ
227. ชลดา เซกอง
ชื่อเล่น
228. เจ้ง แซ่เล่า
เจ้ง
229. เดวิด จะยิ
เดวิด
230. จะแห จะนะ
ชื่อเล่น
231. วิลัยพร แซ่ม้า
ชื่อเล่น
232. อาเพียว มาเยอะ
ชื่อเล่น
233. นัทธพังศ์ จะอือ
ชื่อเล่น
234. นริศร์ธร แซ่ว้าง
ชื่อเล่น
235. ธนสิษฐ์ แซ่ว่าง
ชื่อเล่น