เด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

1. สีมะ จะปะ
สีมะ
2. กมลทิพย์ แซ่มัว
พลอย
3. ฉัตรชัย แซ่ลี
ฉัตรชัย
4. สมหมาย นิธิวรกมล
สมหมาย
5. มนตรี แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
6. อารีรัตน์ ทวีอภิร
ชื่อเล่น
7. สุรชัย แมแหล่
ชื่อเล่น
8. ญาดา ไอ่ว่อ
ญาดา
9. พรญาณี ไอ่ว่อ
ชื่อเล่น
10. ศักดิ์ดา จตุโชคอุ
ชื่อเล่น
11. รัชนิภา สาคาสุขเก
ชื่อเล่น
12. ทรรศนันทน์ สาครสุ
ชื่อเล่น
13. อลงกรณ์ แซ่หาญ
ชื่อเล่น
14. กวิสรา แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
15. สุพล แซ่หมี
ชื่อเล่น
16. ยอชุ มาเยอะ
ชื่อเล่น
17. ปรินทร เลเชอร์
ชื่อเล่น
18. กิติศักดิ์ แซ่ว้า
ชื่อเล่น
19. สิริภัสสร แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
20. บุณย์ภู แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
21. มาลี แซ่ย่าง
มาลี
22. วาสนา วงค์สุทธะ
แพรว
23. สิริพร นิมิตกิตติ
ลีน่า
24. สิทธิชัย ปู่เหล็ก
เฟิร์ส
25. หลีโจ อาซอ
หลีโจ
26. อาจ่า มาเยอะ
ไทม์
27. อาหนุ่ม เชอหมื่อ
กระแต
28. สุเทพ มาเยอะ
สุเทพ
29. ฐิติกานต์ มณีธนาร
ไข่มุข
30. ชัยชนะ แลเชอ
ชัยชนะ
31. ปิยะมาศ ปู่เหล็ก
ปิยะมาศ
32. กวีศิลป์ โชคขจรไพ
บอล
33. กิตติศักดิ์ แซ่เฮ
เก่ง
34. วชิระ แซ่โซ่ง
วชิระ
35. วิสาหกิจ แซ่ย่าง
เม่ง
36. ดาวิกา บุษบาวิภา
ดาวิกา
37. อภิสรา ศรีพงศ์สาน
น้ำปั่น
38. ธีราเทพ บุษบาวิภา
บาส
39. รมิดา แซ่ย่าง
มิดา
40. นาวินทร์ แซ่ฟ้า
นาวินทร์
41. มินดา แซ่วื้อ
มินดา
42. ภนิดา บวรเลิศ
ภนิดา
43. พสิษฐ์ มาเยอะ
พสิษฐ์
44. อรรถพันธ์ แซ่ม้า
ยอห์น (ใหม
45. ธนกร แซ่ย้า
ธนกร
46. พงษ์พัฒน์ แซ่ว่าง
เบิร์ด
47. พันทิวา แซ่วื้อ
วา
48. สุริยัน แซ่ว่าง
สุริยัน
49. พงศ์พัทธ์ ลีสกุลท
โจเซฟ
50. จุรีรัตน์ แซ่ว่าง
จุรีรัตน์
51. กรวรรณ แลเชอะ
รุดิง
52. จารุวัฒน์ แซ่ว้า
วิด
53. ศศิชา วงศ์วานศิริ
ศศิชา
54. อนัญพร แซ่ฟ่า
แต้ว
55. ศุภลักษณ์ แซ่ฟ่า
ทราย
56. จักรภัทร แซ่ม้า
เม่ง
57. นารีรัตน์ แซ่ย่าง
นารี
58. วันดี แซ่ย่าง
วันดี
59. ปาลิตา แซ่ว่าง
ปาลิตา
60. ชนาธิป แซ่ว่าง
บี
61. ดวงใจ อาชาภัทรกุล
ดวงใจ
62. ดอกฟ้า อาชาภัทรกุ
ดอกฟ้า
63. พัชรา แซ่หยี่
ภัทร
64. นภาวดี แสนเหลี่ยว
นภาวดี
65. ศุภชัย สุวรรณวลัย
ม้า
66. ฉลาด แซ่ลี
ฉลาด
67. ทีราเดช ผาด่าน
ที
68. อธิน แซ่ม้า
อธิน
69. จรรยพร ผาด่าน
แอนนี่
70. ธนเดช แซ่โซ้ง
ธนเดช
71. ธีรวุฒิ แซ่โซ้ง
วุฒิ
72. ประเสริฐ แซ่หว้า
ประเสริฐ
73. นภัสสร แซ่ลี่
อาหมี่
74. จักรพันธ์ แซ่ว้าน
ดาวิด
75. เด็กชายนาวี แซ่ลี
ชื่อเล่น
76. อริสา แซ่ล่อ
อริสา
77. ไพโรจน์ ท่อแสงธรร
เก้า
78. พงษ์จิต แซ่ย่าง
พงษ์จิต
79. ชาตรี พิภัชกิตติค
ชาตรี
80. วุฒิชัย วิทูรวงศก
วุฒิ
81. แสงจันทร์ จรัสธรร
แสงจันทร์
82. สรยุทธ์ แซ่ฟ้า
อำเภอ
83. ณัฐพล แซ่ท้าว
เก้า
84. สุพิชชา แซ่ซ้ง
น้ำชา
85. นุ้ แซ่วื่อ
นุ้
86. ศรัณยู กมลาสน์บูช
ศรัน
87. สุเทพ กมลาสน์บูชา
สุเทพ
88. สรพงษ์ กมลาสน์บูช
พงษ์
89. เก๊า แซ่มัว
เก๊า
90. เฟี๊ยก แซ่มัว
เฟี๊ยก
91. ป๊อจัว แซ่มัว
ป้อจัว
92. ทรงพล แซ่โซ้ง
ทรงพล
93. นภาพร แซ่ลี
พร
94. วรเพชร แซ่ล่อ
เพชร
95. ราชัน แซ่มัว
นุ่ง
96. ภานุพงษ์ แซ่เห้อ
พงษ์
97. ชุติเดช แซ่มัว
เดช
98. ชิษณุชา แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
99. ชนะชล โพธิวงษ์
ชล
100. ดาวิด แซ่วื้อ
ดาวิด
101. ฐนนรัตน์ ณ.ลำพูน
นน
102. วุฒิชัย แซ่มั่ว
วุฒิ
103. นารี แซ่เล่า
นารี
104. ชัยกฤช แซ่ว่าง
ตะวัน
105. ถิรวัฒน์ แซ่เล่า
วัฒน์
106. วีระชัย แซ่ย่าง
ชัย
107. ญาดา จะอู
ญาดา
108. วาสนา แซ่ม้า
วาสนา
109. ศราวุฒิ แซ่หยี่
วุฒิ
110. พรธิดา พิภัชกิตติ
ขาว
111. อนุวัฒน์ เกษตรสุข
อุนวัฒน์
112. ปพิชญา แซ่จ๊ะ
ฟ้า
113. นภัส แซ่จ๊ะ
ภัส
114. ศวิตา แซ่หยี่
ลูลู่
115. พรธิดา แซ่โซ้ง
พร
116. วิชัย ลีสือ
117. สมเกียรติ แซ่ว้าง
สมเกียรติ
118. อารยา แซ่ลี
ยูเรีย
119. เตชินี แซ่ลี
นี
120. ทวีศักดิ์ แสนลี่
วี
121. เจตนิพัทธ์ แซ่ย่า
ตี๋
122. เด็กหญิงพัชณีย์ แ
พัชชา
123. อัฐพร แซ่ว่าง
อัฐ
124. ธีรเทพ แซ่ว่าง
ธีรเทพ
125. ธัญญารัตน์ กตเวทิ
นิ้ง
126. ธีรเดช คติ
เดช
127. แจ้ก แซ่มัว
แจ้ก
128. นนทพันธ์ แซ่ย้า
นนท์
129. ธิติวัฒน์ ใจงามเล
ก้ง
130. อริศรา แซ่สง
มีนา
131. สุชาติ วงค์บุญชัย
สุชาติ
132. นภัสสร คะล่า
วาย
133. สมรักษ์ แซ่เห้อ
เชา
134. มาริษา แซ่เล่า
ริษา
135. เพชรรัตน์ แซ่ย่าง
ไหมย่า
136. ภาวิดา แซ่เล่า
ฉี
137. สรรพวัฒน์ แซ่โซ้ง
ช้าง
138. ถาวร แซ่หวื่อ
ถาวร
139. สิริรัมภา สุรเดชม
มิ้น
140. ฐิติวัฒน์ พิศาลไพ
ฐิติ
141. วิชญาพร แซ่เท้า
ฝน
142. พัณณิตา สงธนะชัย
กนัย
143. พรรณทิพย์ สงธนะชั
พรรณ
144. กฤติพัชรกร พิภัชก
พัชร
145. เตชินท์ แซ่โซ้ง
เตชิน
146. ธรรมศรณ์ แซ่ย่าง
ก้งแดง
147. เอกพันธ์ แซ่ย่าง
หยี่
148. อานิชา แซ่ย่าง
นิชา
149. อรรถเดช แซ่เห้อ
เดช
150. ธนวัฒน์ แซ่โซ้ง
151. สิริลักษณ์ โพธิวง
ไหมจี
152. อนุชิต หมื่นแลกุ
อาจ๋ง
153. เต็ม แซ่ฟ้า
เต็ง
154. สิริกุลยา แซ่ย่าง
อาเย้า
155. นุชญดา แซ่ม้อ
นุช
156. เอกชัย แซ่ย้า
เป๋ง
157. เอกพงศ์ แซ่ย้า
สื่อ
158. พรปวีณ์ แซ่วื้อ
วี
159. ชานนท์ แซ่วื้อ
ชานนท์
160. ธนพล จะก่า
พล
161. เด็กหญิงคำเพา แซ่
ชื่อเล่น
162. อนุชิต แซ่ย่าง
อะจ๋า
163. โชคดี เกษตรสุขถาว
เว้ากี๊
164. อทิตยา แซ่ลี
ใบตอง
165. อภิชัย แซ่ลี
อดัม
166. พัชรินทร์ แซ่วื้อ
เหม่าชั๊ว
167. ธิติกร ใจงามเลิศส
เย้ง
168. อมรรัตน์ แซ่ย่าง
ไวท์
169. สาริณี จะคึ
นางฟ้า
170. อนุพงษ์ แซ่ล่อ
เชม
171. กัลยลักษณ์ แซ่เท่
กัล
172. สมเกียรติ แซ่เห่อ
ไหน่
173. พรทิพย์ แซ่เห่อ
ทิพย์
174. สุรสิทธิ์ แซ่ฟ้า
สิทธิ์
175. พีรดา แซ่ต่า
แก้ว
176. อริศรา แซ่สง
มีนา
177. เตชินท์ แซ่โซ้ง
เก้ง
178. กันยาพร สุชนเสาวภ
กันยาพร
179. อมรรัตน์ แซ่เล้า
นก
180. กัญญา แซ่ว่าง
กัญญา
181. ทิวัตถ์ แซ่ท้าว
วัตถ์
182. ทิพวรรณ แซ่ท่อ
ลิซ่า
183. คฑาเทพ แซ่ท่อ
ไข่ดาว
184. วิชญาพร แสนท้าว
ไนท์
185. ชาติชัยศรี มองช่อ
ทื่อฉี่
186. ชาลี พิทักษ์ศิขเร
นาว
187. เด็กหญิงวันเพ็ญ พ
จีจี้
188. สวิตต์ แซ่ย้าง
ด้าเน้ง
189. นราภัทร แซ่มัว
บาย
190. ชญานี แซ่ว่าง
นี
191. เด็กหญิงศิริพร แซ
ศิริพร
192. เย้ แซ่ย่าง
หยี่
193. ชัยภักดิ์ แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
194. กัญดาริน แซ่ย่าง
กัญดาริน
195. ภูวนาถ แซ่ว่าง
เด็กชายภู
196. กชกร แซ่ย่าง
ไหม
197. ปรีชา แซ่โซ่ง
ปรีชา
198. เด็กชายศรีสรรค์ ม
หม้อจัว
199. มัสลิน วิทูรวงศกร
ลิน
200. ธีรยุทธ แซย่าง
เงี่ย
201. เด็กชายสุรศักดิ์
ไอซ์
202. เฉลิมพงษ์ แซ่เล่า
เฉลิมพงษ์
203. มาลี แซ่เล่า
มาลี
204. กานต์ธิดา แซ่เล่า
ไหม
205. ก้องเกียรติ แซ่เล
เน้ง
206. กนกพล แซ่ซ้ง
เด็กชายกน
207. บวรวงค์ แซ่ว่าง
ชื่อเล่น
208. เสาวนีย์ แซ่ว่าง
ชื่อเล่น
209. ธนภัทร แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
210. สุรินทร์ แซ่จาง
ชื่อเล่น
211. อนันต์สิทธิ์ รุ่ง
ชื่อเล่น
212. ธัญญาลักษณ์ รุ่งร
ชื่อเล่น
213. กุลรดา แซ่วื้อ
ชื่อเล่น
214. ลาภภิสรา แซ่วื้อ
ชื่อเล่น
215. อันดา แซ่เล้า
ชื่อเล่น
216. ปณิดา พิชิตรุ่งเร
ชื่อเล่น
217. ธิดารัตน์ แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
218. พิชัย ยอดมณีบรรพต
ชื่อเล่น
219. ดนุพล แซ่ว้าง
ชื่อเล่น
220. อติชาติ เชอหมือ
ชื่อเล่น
221. สรัลพร ทวีอภิรดีป
ชื่อเล่น
222. ศุภดิตถ์ แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
223. วิภาวดี มาเยอะ
ชื่อเล่น
224. เกศรินทร์ แซ่ย่าง
ชื่อเล่น
225. ขวัญดาว แซ่ลี
ชื่อเล่น
226. สมบูรณ์ แซ่ซ้ง
ชื่อเล่น
227. กันตินันท์ แสนท้า
ชื่อเล่น
228. พงศ์ศิริ แซ่วื้อ
พงศ์
229. ปรีดาศิริกุล แซ่ม
ฝ้า
230. อาชา เชอหมื่อ
อาชา
231. วัชรสกุลกิจ แซ่มั
ชา
232. บูยา เบียงของ
อารยา
233. ปิยวัฒน์ แซ่เล่า
ปิยวัฒน์
234. วิลัยพร แซ่ม้า
ชื่อเล่น
235. อาเพียว มาเยอะ
ชื่อเล่น
236. นัทธพังศ์ จะอือ
ชื่อเล่น
237. นริศร์ธร แซ่ว้าง
ชื่อเล่น
238. ธนสิษฐ์ แซ่ว่าง
ชื่อเล่น